Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Aktualnie znajdujesz się na:

Przemoc

W twojej okolicy znajdują się instytucje, które mogą Ci pomóc. Każda z instytucji świadczy inny rodzaj pomocy. Możesz uzyskać w nich wsparcie psychologiczne, materialne, socjalne i pomoc prawną. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przemoc jest przestępstwem ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości.

MASZ PRAWO DO INTERWENCJI POLICJI KIEDY:

- zostaje naruszona twoja nietykalność osobista – osoba bliska popycha cię, obezwładnia, policzkuje, dusi, bije, używa broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
- druga osoba grozi tobie i twoim bliskim – słowami, czynami (podnosząc na ciebie rękę, uderzając lub niszcząc przedmioty w twoim najbliższym otoczeniu), - zastrasza cię (odebraniem bliskich, ograniczeniem kontaktów z innymi, odebraniem rzeczy dla ciebie ważnych, zniszczeniem twojej własności),
- sprawca stosuje przemoc psychiczną – obraża cię słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe, krzyczy, wyśmiewa cię, izoluje cię od rodziny i znajomych, poniża, domaga się posłuszeństwa, ogranicza sen Tobie i twoim dzieciom,
- w przypadku przemocy seksualnej – gdy osoba bliska wymusza pożycie seksualne, wymusza nieakceptowane przez Ciebie praktyki seksualne,
- sprawca stosuje przemoc finansową np. odbiera zarobione przez Ciebie pieniądze, niszczy wasze wspólne mienie,
- osoba bliska zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu – krzyczy, niszczy przedmioty, popycha bliskich itp.

KAŻDA OSOBA WZYWAJĄCA POLICJĘ MA PRAWO DO:

- Zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa – oznacza to że, jeżeli sprawca przemocy zachowuje się nieobliczalnie pod wpływem alkoholu lub groził Tobie, twoim dzieciom, masz prawo żądać zabrania go na posterunek lub izbę wytrzeźwień i jest to obowiązkiem każdego funkcjonariusza (współmałżonek nie może zostać obarczony rachunkiem za pobyt na izbie wytrzeźwień partnera, a komornik nie ma prawa skonfiskować wspólnego mienia by pokryło ono koszty przebywania na izbie wytrzeźwień). Uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o numery identyfikacyjne policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencję,
- wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych /notatek urzędowych/ jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
- zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcyprzemocy.

Policyjny telefon zaufania 0800-283-107, Pod numerem "Policyjnego Telefonu Zaufania", policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 - 18.00. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza.

Problem – Przemoc Gdzie szukać pomocy?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce tel. 76 831 62 67

Pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest długofalowa i obejmuje wiele aspektówTwojego życia. Pracownicy socjalni pomogą Ci zatroszczyć się o sferę finansową (napisać i udokumentować wniosek o zasiłek stały, okresowy lub celowy w zależności od aktualnej sytuacji twojej rodziny), będą się troszczyć o poprawę twojego funkcjonowania w szerszej perspektywie – usamodzielnienie się, pracę, warunki socjalne. Ponadto pracownicy GOPS przyjmą zgłoszenie o przemocy w rodzinie i za Twoją zgodą mogą udzielić Ci następującej pomocy:

- Pomogą założyć formularz „Niebieskiej Karty” i tym samym udokumentować przemoc.
- Poinformują Cię dokładnie o twoich prawach i możliwościach uzyskania pomocy od specjalistów (prawnika, lekarza, psychologa) i pomogą się z nimi skontaktować a także z innymi instytucjami, które mogą świadczyć ci pomoc.
- W szczególnych przypadkach podejmą działania mające na celu umieszczenie Ciebie wraz z rodziną w Domu dla samotnych matek.
- W razie zagrożenia zdrowia i życia dziecka pracownik socjalny ma uprawnienia do odebrania dziecka z rodziny.
- Skierują twoją sprawę do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Składa się on ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają za zadanie wraz z Tobą opracować plan działania zmierzający do poprawy sytuacji w twojej rodzinie i wesprzeć Cię w jego realizacji. Zespół może wesprzeć cię w takich działaniach jak: rozwód, założenie sprawy o alimenty, wytoczenie sprawy karnej, skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe od alkoholu, jeśli go nadużywa (składając wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) a także w negocjacjach ze sprawcą przemocy, który w takim wypadku zostaje wezwany na spotkanie zespołu i poinformowany o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tel. 76 831 62 85)

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem jej jest podejmowanie czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładach lecznictwa odwykowego. Komisja posiada w tym celu druki wniosków do wszczęcia procedur wobec osoby, która nadużywając alkoholu prowadzi do rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Nadużywanie alkoholu często związane jest ze stosowaniem przemocy wobec członków najbliższej rodziny. W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Komisji.

Punkt Konsultacyjny

Psycholog przyjmuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gaworzycach w każdy poniedziałek od godz. 14:00 do 18:00 Na spotkanie z psychologiem może umówić cię każdy pracownik socjalny, nie musisz w tym celu tłumaczyć, dlaczego zapisujesz się na wizyty. Pomoc jest bezpłatna. Psycholog może pomóc Ci rozeznać się w twoich aktualnych decyzjach i planach, zdiagnozować czy w twoim domu jest przemoc i nauczyć Cię jak się bronić przed sprawcą przemocy.
Działanie punktu obejmuje:

- wsparcie psychologiczne dla rodzin z problemem alkoholowym,
- wsparcie psychologiczne dla osób współuzależnionych,
- konsultacje dla rodziców w związku z trudnościami wychowawczymi,

- wsparcie dla rodzin w przypadku przemocy domowej, w konfliktach rodzinnych,
- interwencje psychologiczne w trudnościach emocjonalnych

Ośrodek Zdrowia

Osobą, którą możesz poinformować o przemocy może być twój lekarz pierwszego kontaktu, pomoże ci on skontaktować z instytucjami, które mogą udzielić Ci pomocy

W przypadku pobicia zaświadczenie ma obowiązek wystawić każdy lekarz, można udać na SOR pełniącego dyżur. Uzyskanie takiego zaświadczenia jest zawsze bezpłatne, niezależnie od tego, czy pokrzywdzony uda się do ośrodka mającego podpisany kontrakt z NFZ, czy pójdzie do prywatnego gabinetu lekarskiego. Ważne jest także to, że lekarz nie może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia. Lekarz dokonuje badania osoby pokrzywdzonej i w zaświadczeniu powinien opisać wszelkie widoczne obrażenia oraz ich szczegółowy wygląd:

Zaświadczenie takie nie jest obdukcją lekarską. Jest ono jedynie dowodem na to, jakie obrażenia lekarz wystawiający zaświadczenie stwierdził u pokrzywdzonego. Natomiast nie jest ono dowodem w zakresie przyczyn i mechanizmu powstania obrażeń. Tylko biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej może to stwierdzić w wydanej na tę okoliczność opinii. Ta opinia, która jest płatna, jest właśnie obdukcją lekarską. Po wszczęciu postępowania przygotowawczego opinia jest wydawana na zlecenie prokuratury i jej koszt pokrywa Skarb Państwa. Biegły wypowiada się w niej, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony (rodzaj, rozmiar, umiejscowienie), jaki był mechanizm zadania urazów, wnioskuje co do narzędzi, o ile jest to możliwe po rodzaju obrażeń, wypowiada się, czy mogły one powstać w sposób, jaki podaje pokrzywdzony oraz także co do czasu ich powstania (przewidywanego). Jednakże obdukcja lekarska jest sporządzana nierzadko wiele dni po zdarzeniu, po akcie przemocy domowej. Do tego czasu większość obrażeń, jeśli nie są to złamania i głębokie rany, które zostały udokumentowane podczas udzielania pokrzywdzonemu pierwszej pomocy, zdąży się wygoić. Dlatego ważne jest uprzednie wykonanie przez ofiarę przemocy badania lekarskiego i uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia, które potem składane jest do akt postępowania i biegły także na jego podstawie opisuje obrażenia i dokonuje wnioskowania na temat przyczyn ich powstania. Bo takie zaświadczenie, jeśli nie ma fotografii, jest niekiedy jedynym dowodem na to, jakich obrażeń doznał pokrzywdzony. Rzadko kiedy ofiara przemocy sama potrafi opisać obrażenia w sposób wystarczający na potrzeby sporządzenia opinii przez biegłego.

Szkoła Twojego dziecka

Jeśli osobą z twojego otoczenia jest nauczyciel Twojego dziecka lub pedagog szkolny, opowiedz mu o przemocy, która Cię dotyka. Ma on obowiązek zachować tajemnicę, ale jeśli zachcesz, może pomóc Ci skontaktować się z instytucjami, które zapewnią Ci pomoc.

INNE PRZYDATNE TELEFONY:

Policyjny telefon zaufania tel. 0800 283 107,
Niebieska linia tel. 0 801 120 002,
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 800 12 12 12 – w godzinach 8.15- 20.00,
Grupy wsparcia dla osób uzależnionych
- Grupa AA „Remont” – Polkowice ul. Lipowa 1 - spotkania w każdy czwartek godz. 18.00 (pora letnia), 19.00 (pora zimowa),
- Grupa Al-Anon „Nadzieja”- Polkowice ul. Lipowa 1, spotkania w każdy poniedziałek o godz.18:00,
- Grupa „Asocjacja”- Polkowice ul. K.B. Kominka 1 – Parafia MBKP (dom parafialny) – poniedziałek godz. 18:00,
Grupa „Ocalenie” – Parafia św. Michała Archanioła (dom parafialny) – Polkowice,Plac Kościelny 2, spotkania w każdy wtorek od 18:15

Pomoc specjalistyczna:

- Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15,
- Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15,
- Poradnia leczenia uzależnień 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15,
- Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 67-200 Głogów, ul. Kościuszki 15,
- Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 67-200 Głogów, ul. Piastowska 1/3,
- Poradnia Leczenia Uzależnień 67-200 Głogów ul.  Marii Skłodowskiej-Curie 11

Metadane

Data publikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Socha

Opcje strony

do góry