Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Świadczenie Dobry start 300+

Świadczenie „dobry start” - program mający na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci w wieku do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

- rodzicom (matce lub ojcu),
- opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka,
- rodzinom zastępczym,
- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- osobom uczącym się.

Świadczenie przysługuje na dziecko lub osobę ucząca się do ukończenia:

- 20 roku życia w roku,
- 24 roku życia w roku – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „dobry start” przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia,
– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną, obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach kwotę świadczenia „dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednie rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Szkoły, w których rozpoczęcie nauki przez dziecko daje prawo do wsparcia na wyprawkę:

- szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadpodstawowe i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną,
- szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie „dobry start” nie przysługuje na:

- dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
- dziecko, które uczy się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych,
- dziecko które zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie „dobry start”. W przypadku ubiegania się o świadczenie „dobry start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wnioski i złączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;
- banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „dobry start” są przyjmowane:

- od 1 lipca do 30 listopada danego roku drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą pocztową).

Wnioski złożone po 30 listopada danego roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa i wypłata świadczenia „dobry start”:

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu danego roku ustalenie prawa do świadczenia „dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września danego roku.

Informacja o przyznaniu świadczenia „dobry start”

Przyznanie świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „dobry start” na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca uzyska informacje o przyznaniu świadczenia „dobry start” w jednostce, w której złożył wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia „dobry start” osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie. Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w konsekwencji – koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Socha

Opcje strony

do góry