Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach

Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Zmiany znoszą kryterium dochodowe oraz obowiązek ustalenia alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej oraz dostarczać orzeczeń sądowych.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego będzie można odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus mogą otrzymać:

-  matka albo ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowie faktyczni dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego lub  opiekunowi prawnemu dziecka, albo  dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać świadczenie 500+ na nowych zasadach- terminy składania wniosków
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca br., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( do 30 września 2019r.), składają od 1 lipca 2019r. (elektronicznie) lub od 1 sierpnia 2019r. (papierowo) jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca b.r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia 500 plus można składać w formie:

- elektronicznej od 1 lipca 2019r. za pośrednictwem:
- portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
- bankowości elektronicznej,
- ePUAP (epuap.gov.pl),
- PUE ZUS,
-  tradycyjnej (papierowej )od 1 sierpnia 2019r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach lub listownie.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach
Terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Socha

Opcje strony

do góry